Fosfaatrechten kopen of verkopen?

> U gaat stoppen met uw (melk)veebedrijf en u wilt daarom uw fosfaatrechten mee verkopen?
> Of speelt u alvast in op de verwachte ruimte voor groei in 2018 en zoekt daarom fosfaatrechten ter overname?
> Wellicht is er een andere reden waarom u advies zoekt bij uw fosfaat- /bedrijfsplannen?


Deskundig advies bij uw fosfaatplannen

Onze makelaars zijn gespecialiseerd in taxaties en advies bij fosfaatregelgeving. Zij beschikken over actuele informatie over de fosfaatontwikkeling. Een aantal van onze makelaars zijn ook zelf melkveehouder en weten daarom goed waar u in de praktijk allemaal tegen aan loopt. U kunt daarom vertrouwen op een deskundig advies over de juiste aanpak van uw fosfaat- en bedrijfsplannen.

Neemt u contact op voor een vrijblijvende afspraak met één van onze makelaars:

Interfarms VLNN Makelaars: T 0348 - 74 84 11

Interfarms | Achterhof Makelaardij: T 0594 - 50 62 23

Interfarms | Heero Boer Makelaardij: 06 - 5133 7384

Meer contactinformatie


Over Fosfaatrechten, Grondgebonden groei en het Fosfaatreductieplan

> Wat zijn de gevolgen van de maatregelen voor uw bedrijf?

> Wat zijn uw opties voor het jaar 2017 en er na?
 

Wet fosfaatrechten

In het kort komt de wet op het volgende neer:

 • Vanaf 1 januari 2018 toekenning fosfaatrechten op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015
 • Door aanname van een amendement van Lodders (VVD) zal de fosfaatwetgeving in 2018 alleen doorgaan als aannemelijk is dat een nieuwe derogatie voor de periode van 2018 tot 2022 wordt verleend.
 • Generieke korting bij toekenning van rechten:
  • Grondgebonden bedrijven worden geheel ontzien, daardoor moet het percentage generieke korting voor overschotbedrijven omhoog.
  • Bedrijven met een beperkt fosfaatoverschot worden gedeeltelijk ontzien. Hiervoor geldt dat alleen het deel boven het grondgebonden aandeel van de productie op de peildatum wordt gekort: het grondoppervlak is daarbij afhankelijk van de (jaar)situatie zoals bepaald via de Gecombineerde Opgave op 15 mei 2015.
  • Ook lijkt er meer duidelijkheid in de knelgevallenregeling te zijn, zie onder andere 'Knelgevallen opgelost' op Boerderij.nl d.d. 17 mrt 2017.

Overdracht fosfaatreferentie zonder 10% verhandelkorting

Fosfaatrechten worden toegewezen aan bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoostel in werking treedt. Tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 kunnen bedrijven zijn gestopt of (gedeeltelijk) zijn overgenomen.

 • Bedrijven die zijn gestopt ontvangen geen fosfaatrechten.
 • Een bedrijf dat na 2 juli 2015 een ander bedrijf dat is gestopt geheel of gedeeltelijk heeft overgenomen, kan aanspraak maken op de rechten van het geheel of gedeeltelijk overgenomen bedrijf. Aangetoond moet worden dat het bedrijf (gedeeltelijk) is overgenomen en is gestopt voor de inwerking treding van dit wetsvoorstel. Ook dient te worden aangegeven op hoeveel rechten aanspraak wordt gemaakt. Het aantal rechten dat op deze manier aan een bedrijf word toegewezen kan niet hoger zijn dan het aantal rechten waarover het (gedeeltelijk) overgenomen bedrijf zou kunnen beschikken, afgaande op de omvang van het melkvee dat door het bedrijf op 2 juli 2015 werd gehouden.
 • Indien meerdere bedrijven een gestopt bedrijf hebben voortgezet, kan discussie ontstaan over de verdeling van de rechten van het beëindigde bedrijf. Het is allereerst aan de overnemende partijen om hierover afspraken te maken. In veel gevallen zal dat al zijn gedaan. Wanneer de overnemende bedrijven bedrijven echter niet tot overeenstemming komen, worden de rechten op verzoek toegewezen aan het bedrijf dat het merendeel van de stallen heeft overgenomen.

 

Wet grondgebonden groei

 • Samenwerking met akkerbouwers
 • Jongvee uitbesteden of elders huisvesten

De Kamer stemde ook in met de wet grondgebonden groei melkveehouderij, een wet die limieten stelt aan de groei van mestproductie. Bij deze wet wordt ook groen licht gegeven om vanaf 2017 voor het gebruik van voer-mestcontracten regionale kringlopen te sluiten. Dit moet eraan toe bijdragen dat melkveehouders met een fosfaatoverschot dit kunnen plaatsen bij andere (akkerbouw)bedrijven.

Hoe dit exact uitgewerkt gaat worden is nog niet duidelijk. Dit wordt nog vastgelegd in een aparte AMvB. Voorwaarde is wel dat bedrijven die afspraken met elkaar maken in een straal van 20 kilometer van elkaar moeten liggen en dat het stelsel controleerbaar en handhaafbaar is. Een andere optie om de mestproductie te reduceren, is om jongvee uit te besteden aan een andere boer of elders te huisvesten, bijvoorbeeld in het buitenland. 

Interfarms kan u informeren over geschikte te koop staande bedrijven voor jongvee opfok in (West) Duitsland. Bel 0528 - 391 111 of e-mail naar info@interfarms.nl. 

 

2017: Sectorplan fosfaatreductie

Om derogatie in 2017 te behouden, wordt er los van de wetsvoorstellen gewerkt aan het sectorplan fosfaatreductie. Een pakket van maatregelen dat moet leiden tot een vermindering van 8,2 miljoen kilogram fosfaat. De maatregelen gelden uitsluitend voor 2017. Er zijn 4 onderdelen:
 1. Vermindering fosfaat via voerspoor
 2. Stoppersregeling
 3. Krimpregeling veestapel

GVE reductie 

De verkleining van de veestapels op de blijvende bedrijven moet 4 miljoen kilo fosfaat opleveren. Aan het opstellen van deze regeling werkt de zuivelsector wel mee, maar het wordt een ministeriële regeling en geen algemeen verbindend verklaring (AVV). Melkveehouders moeten hun melkveestapel (diercodes 100, 101 en 102) terugbrengen tot het niveau van 2 juli 2015, waarbij niet-grondgebonden bedrijven nog 4% extra moeten inleveren. De GVE reductie geldt niet alleen voor melkveebedrijven, maar ook voor bedrijven met vrouwelijk rundvee die geen melk produceren, zoals jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven (m.u.v. vleeskalverbedrijven).

 

Melkveebedrijven die de gewenste krimp van hun veestapel hebben gerealiseerd in 2017 worden vrijgesteld van de maatregelen en ontvangen een bonus. 

 • Hoe eerder in 2017 de krimp wordt gerealiseerd, hoe hoger de bonus. 
 • Bedrijven die in 2015 geen fosfaatoverschot hadden volgens de definitie van de meststoffenwet en dus grondgebonden zijn, hoeven geen krimp te realiseren ten opzichte van hun veebezetting op 2 juli 2015.


Stoppersregeling: Veel verwachting van stoppers

Stoppers, dat is een van de groepen waar de bestuurders veel verwachting van hebben. De stoppers moeten niet alleen zorgen dat de fosfaatproductie snel onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo komt, maar het moet ook ruimte bieden aan bedrijven die willen ontwikkelen. 

Alle 497 aanvragen voor de eerste inschrijving van de stoppersregeling in de melkveehouderij in het kader van het fosfaatreductieplan worden gehonoreerd voor de tarieven die in de regeling waren vastgesteld, dat is eind februari door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) besloten. Het totale subsidiebudget van de eerste openstelling wordt hiervoor verhoogd van € 12 miljoen naar € 38 miljoen. Dit komt overeen met circa 31.500 GVE en een fosfaatreductie van circa 1,30 miljoen kilo fosfaat. Daarmee is met de eerste openstelling 52% van de totale fosfaatreductiedoelstelling van 2,5 miljoen kilo fosfaat gerealiseerd.

Enige en laatste openstelling in mei

Met het honoreren van alle aanvragen in de eerste openstelling, gaat de tweede openstelling die in maart zou plaatsvinden niet door. Dit komt mede omdat overheidsdienst RVO.nl in de periode van maart- april de tijd nodig heeft om de grote hoeveelheid aanvragen voor de stoppersregeling te beoordelen. Wel komt na overleg met het bedrijfsleven nog een laatste openstelling in mei. Voor deze openstelling moet nog wel goedkeuring komen van de Europese Commissie vanwege staatssteunaspecten. Hiervoor is nog € 12 miljoen beschikbaar. Deze zal worden aangevuld met maximaal € 10 miljoen van het bedrijfsleven als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare middelen.

Bron: Boerderij.nl 

 

De consequenties voor uw bedrijfsvoering in 2017 en daarna

Voor u als melkveehouder is het van belang inzichtelijk te krijgen wat deze maatregelen voor effect hebben op uw bedrijf. Zowel voor de gevolgen van het fosfaatreductieplan in het jaar 2017, als de consequenties van de wetgeving die in 2018 van kracht wordt mits de nieuwe derogatie komt.
 

2017:

 1. Het fosfaatreductieplan is van kracht
  Krimp van de veestapel.
   
 2. U stopt met uw bedrijf
  U ontvangt een slachtpremie per koe en daarnaast een vooruitbetaling op verzilvering van fosfaatrechten (op dit moment wordt er gesproken over een bedrag van 1.200 euro per koe).
   
 3. De derogatie wordt ingetrokken
  De Europese Commissie houdt de resultaten van het Nederlandse fosfaatreductieplan nauwgezet in de gaten. Mocht de fosfaatreductie onvoldoende zijn, dan kan als nog de derogatie voor 2017 worden ingetrokken.
  U mag als melkveehouder maximaal 170 kg N /ha uit dierlijke mest op het land plaatsen. De rest van de mest moet worden afgevoerd. De af te voeren mest moet (voor een deel) worden verwerkt, bijv. door export of VVO’s (vervangende verwerkings overeenkomst)

Scenario’s voor 2018:

 1. Nederland behoudt de derogatie. Fosfaatrechten worden wel ingevoerd.
  Bij de toekenning van de fosfaatrechten vindt een generieke korting plaats, waarbij grondgebonden bedrijven zonder fosfaatoverschot geheel worden ontzien.
  Hoe meer vee per hectare, hoe meer korting. Er komt een knelgevallenregeling, zodat er minder gekort wordt. De maximale plaatsingsruimte zal 230 / 250 kg N /ha bedragen, maar het is niet uitgesloten dat vanaf 2018 een iets lager maximum is toegestaan.
   
 2. Nederland krijgt geen derogatie. Fosfaatrechten worden niet ingevoerd.
  Als melkveehouder moet u de mest boven 170 kg N/ha zelf afzetten. De kosten voor mestafzet stijgen. Zo zal de af te voeren mest (voor een deel) moeten worden verwerkt, bijv. door export of VVO’s (vervangende verwerkings overeenkomst)
Welk scenario's het gaan worden, zal verder in 2017 goed duidelijk worden. 

 

Behoefte aan advies voor de gevolgen en de juiste aanpak voor uw bedrijf met betrekking tot de fosfaatregelgeving?

 
Interfarms kan u hierin behulpzaam zijn. Onze makelaars zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn gespecialiseerd in taxaties en advies bij de fosfaatregelgeving. Een aantal van onze makelaars zijn ook zelf melkveehouder en weten waar u in de praktijk allemaal tegenaan loopt. 
 
Wij adviseren u dan ook graag en goed over de verschillende mogelijkheden zoals: groei, krimp, verplaatsing (bijvoorbeeld voor jongvee) of het verkopen van uw bedrijf. Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze Interfarms makelaarskantoren:

Interfarms | VLNN makelaars
Driebruggen, T 0348 748411

Interfarms | Heero Boer Makelaardij
Dalfsen, T 06 - 5133 7384

Interfarms | Achterhof Makelaardij
Noordhorn (Gn), T 0594 - 506223

Contact en informatie                 Disclaimer