TE KOOP BIJ ONDERHANDSE INSCHRIJVING in diverse kavels of als geheel Verkocht onder voorbehoud

Mijdrecht Zuid-Holland Nederland (3088)

Op aanvraag 16,7 ha.

TE KOOP BIJ ONDERHANDSE INSCHRIJVING

Landbouwgrond en diverse agrarische opstallen inclusief erf en ondergrond. Totaal ca. 16.75.75 hectare eigendom. In diverse kavels of als geheel.


Omschrijving

Onderhandse inschrijving voor de verkoop van het volle eigendom van enkele percelen landbouwgrond en diverse agrarische opstallen inclusief erf en ondergrond, gelegen aan de Tienboerenweg te Mijdrecht. In diverse kavels of als geheel. De totale oppervlakte betreft ca. 16.75.75 ha. 

Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend in een gesloten envelop uiterlijk donderdag 8 november 2018  vóór 17.00 uur binnen te zijn op het kantoor van Interfarms VLNN Makelaars B.V., Laageind 11A, 3465 KG  Driebruggen.

 

Korte omschrijving

Het bedrijf met agrarische opstallen is momenteel in gebruik als jongvee opfokbedrijf. De boerderij is gelegen aan de Tienboerenweg 10 te Mijdrecht. De totale oppervlakte is circa 16.75.75 hectare. Op de landbouwgrond zijn betalingsrechten geregistreerd.

Dit object is ook prima geschikt als 2e locatie voor een melkveehouderijbedrijf. Bijvoorbeeld voor huisvesting van jongvee/droogvee.

De verkoop is exclusief woning, deze blijft in eigendom bij verkoper.

- Ligboxenstal (bouwjaar 1990) met plaats voor ca. 45 stuks vee en 450 m³ mestopslag

- Jongvee/ligboxenstal met plaats voor ca. 40 stuks vee

- Mestsilo circa 400 m³ (bouwjaar 1990)

 

Bestemming

Het bedrijf valt onder het volgende bestemmingplan:

- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Natuurwaarden’

- Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologisch waardevol verwachtingsgebied 7’

- Aanduiding ‘Bouwvlak’

- Gebiedsaanduiding ‘overige zone – landbouwkerngebied’

- Gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – stelling van amsterdam’

- Enkelbestemming ‘Verkeer’

- Dubbelbestemming  ‘Leiding – Brandstof’ en ‘Leiding – Water’

Er is een ontwerp bestemmingsplan in voorbereiding met als wijziging (Buitengebied West):

- Bouwvlak

- Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbodem categorie 5’

Voor het volledige bestemmingsplan verwijzen wij u naar de gemeente en/of www.ruimtelijkeplannen.nl.


Voorzieningen

Mijdrecht is de grootste plaats van gemeente De Ronde Venen, gelegen in de provincie Utrecht. Het centrum ligt op 5 kilometer afstand vanaf het bedrijf aan de Tienboerenweg. Mijdrecht beschikt over voldoende voorzieningen op het gebied van levensbehoeften en op sociaal gebied. In het centrum van Mijdrecht bevinden zich een aantal landelijke ketens en er is ruime keus aan basisscholen van verschillende religies. Diverse middelbare scholengemeenschappen bevinden zich in Mijdrecht en Vinkeveen. Daarnaast biedt Mijdrecht voorzieningen voor verschillende sporten. Uithoorn is tevens ook een prima optie op gebied van winkels en scholen; de afstand hiernaartoe is circa 4 kilometer.

Schiphol en stedelijk gebied zoals Amsterdam en Utrecht zijn binnen een halfuur te bereiken. De afstand tot Vinkeveen-centrum is circa 7,5 kilometer.

Via de N201 zijn de op- en afritten van de A2 te bereiken, op een afstand van circa 11 kilometer. De A12 is te bereiken door de N212 te volgen en óf door Woerden te rijden óf door de N198 richting Harmelen en aansluitend de N419 te volgen.

  

De kavels

Het object wordt in 3 losse kavels aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid om op meerdere kavels in te schrijven, dan wel op alle kavels als één geheel. Alle kavels / percelen zijn weergegeven op de kaart(en). Alle kavels zijn in volle eigendom en kunnen als zodanig in volle eigendom worden gekocht. 

Kadastrale omschrijving

Kavel I: volle eigendom
Mijdrecht, sectie A, nummer

6127 ged, groot ca. 0.45.60 ha
Totaal groot ca. 0.45.60 ha                       

Kavel II:
volle eigendom
Mijdrecht, sectie A, nummer

4317, groot 2.46.10 ha
4318, groot 2.81.25 ha
7091 ged, groot ca. 4.66.25 ha

Totaal groot ca. 9.93.60 ha

Kavel III: volle eigendom
Mijdrecht, sectie A, nummer

7091 ged, groot ca. 3.45.35 ha
7092, groot 2.91.20 ha

Totaal groot ca. 6.36.55 ha

Kavels I t/m III tezamen groot: ca. 16.75.75 hectare


Algemene beschrijving

Kavel I

Bedrijfsgebouwen:

Jongveestal

De voer-ligboxenstal voor jongvee, is circa 28 bij 11 meter en staat dwars op het erf (bouwjaar circa 1960). Dit deel is opgetrokken uit steens muren en is gedekt met deels ABC-golfplaten en deels met ABC-vrije golfplaten. De kap is Dupanel geïsoleerd en omstreeks 2001 deels vernieuwd, waarbij de ABC-vrije golfplaten zijn opgebracht. De stal biedt plaats aan 40 stuks opfokvee, in de vorm van voerligboxen. Achter de ligboxen liggen roosters met een mestschuif. Hieronder bevindt zich een mestkelder van 40 m³.

Ligboxenstal

De ligboxenstal (tegen de jongveestal aangebouwd), bouwjaar 1990, heeft afmetingen van circa 16 bij 22 meter en is opgetrokken uit steens muren, heeft stalen spanten en is bedekt met ABC-golfplaten. De kap heeft een open nok en is Dupanel geïsoleerd. De stal biedt plaats aan 45 stuks opfokvee op roosters. De roosters worden gereinigd door een mestschuif. De stal heeft een mestkelder met 450 m3 opslag.

Kalverloods

De openfront loods met afsluitbaar doek, bouwjaar 2007, heeft afmetingen van circa 13 bij 3 meter, is opgetrokken uit een stalen frame en golfplaten en is gedekt met ABC-vrije golfplaten. De aanbouw is direct aan de ligboxenstal gebouwd en biedt plaats aan 12 kalveren in éénlingboxen.

Nissenhut

De nissenhut, bouwjaar 1990, heeft afmetingen van circa 15 bij 6 meter en is gedekt met zinkplaten. De loods dient als opslag en heeft aan de voorzijde een grote ingang van circa 3 bij 3 meter. Aan achterzijde bevindt zich een enkele deur.

Mestsilo en mestplaat

De mestsilo, bouwjaar 1990, beschikt over een keuringsrapport. De silo heeft een kunststof ombouw met metalen strippen. Aan de binnenzijde van de constructie bevindt zich een mestzak. De inhoud is circa 400 m3.

Achter de jongveestal is een mestplaat met een betonnen vloer voor circa 100 ton mest.

Kuilplaten

Op het bedrijf zijn 5 kuilplaten aanwezig met afmetingen van circa 25 bij 7 meter. Ze zijn verhard met stelconplaten en rubberen transportbanden.

Erfverharding en kavel pad

De erfverharding bestaat uit  stelconplaten en betongestorte vloeren en heeft een oppervlakte van circa 2.000 m². Er is een bedrijfsinrit met ruime indraai aanwezig en een 4 meter brede pad van stelconplaten.

 

Kavel II en III

 

Landerijen:

 

De gronden zijn middels een uitpad via het erf en twee directe aansluitingen op de openbare weg ontsloten. De percelen zijn circa 40 meter breed en liggen 50 tot 70 cm uit het water. De percelen liggen rond voor een goede ontwatering naar de omliggende watergangen. Op kavel II ligt ter hoogte van het einde van het erf dwars een verhard kavelpad van circa 100 meter. Vanaf het erf loopt het kavelpad van circa 400 meter naar achteren. De percelen zijn zijwaarts aan elkaar verbonden door middel van dammen. De interne ontsluiting van de percelen is uitstekend.

 

De gronden van het bedrijf bestaan uit veengronden. De volgende bodemsoorten zijn toe te kennen. (bron: Bodemkaart ‘Publieke dienstverlening op de kaart’)

- Veengronden – Vk – Weideveengronden op zavel of klei

- Veengronden – hVk – Koopveengronden op zavel of klei

- Veengronden – dWo – Tochteerdgronden; klei


Algemene informatie

 - Er is asbest op het oude gedeelte van de stal. In de gebouwen zijn asbesthoudende materialen aanwezig.

  - Er zijn 3 ontsluitingen naar de weg, waarvan 1 naar het agrarisch erf en 2 naar de  graslandpercelen.

 - Waterschapslasten zijn € 87,39 per hectare (2018).

 - Nutsvoorzieningen kavel I door koper aan te leggen vóór 31-12-2019.

 - Betalingsrechten à circa € 270,-/hectare (2019) excl. vergroening.

 - Ruilverkaveling niet van toepassing.

 - Btw niet van toepassing.

 - Jachtrecht verhuurd.

 

 Zakelijke rechten

Op kavel I (Mijdrecht A 6127) eigendom belast met

-Opstalrecht Nutsvoorzieningen t.b.v. Gemeente de Ronde Venen te Mijdrecht.

Op kavel III (Mijdrecht A 7092) eigendom belast met

- Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrechtop gedeelte van perceel, gerechtigde N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
  (W.R.K.) te Velserbroek.

- Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel, gerechtigde Gemeente De Ronde Venen te Mijdrecht.


Oplevering

Kavel I:
Het perceel wordt vrij van pacht en/of gebruik opgeleverd in de staat zoals deze zich bevindt ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. Opstallen worden bezemschoon en kelders worden zuigleeg opgeleverd.

Kavel II en III:
De percelen worden vrij van pacht en/of gebruik opgeleverd in de staat zoals deze zich bevinden ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. Het schonen van de sloten komt voor rekening van verkoper.


Datum eigendomsoverdracht

Streefdatum kavel I: 1 mei 2019
Streefdatum kavel II: 15 december 2018
Streefdatum kavel III: 15 december 2018

Het moment van de eigendomsoverdracht(en) zal in overleg tussen verkoper(s) en koper(s) plaatsvinden.


Aanvaarding

Koper zal de landerijen aanvaarden in de staat zoals deze verkeren bij het sluiten van de koopovereenkomst, alsmede conform de afspraken zoals deze in de tussen partijen op te maken koopovereenkomst zullen worden vastgelegd.


Verontreiniging

Aan verkoper is niet bekend dat de onroerendezaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het normale gebruik (agrarisch) of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak dan wel het nemen van andere maatregelen.


Ontbindende voorwaarden

Een ontbindende voorwaarde ten behoeve van de inschrijver inzake de financiering van de aankoop van de onroerende zaken, met een maximale looptijd van 6 weken, zal worden geaccepteerd.
Eventuele aanvullende ontbindende voorwaarden van de zijde van de inschrijver worden alleen in nader overleg geaccepteerd.


Kosten
Alle kosten van de overdracht, waaronder ook begrepen kosten van de notaris, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, kadastersplitsingskosten en het kadastraal recht zijn voor rekening van koper. De  kosten van Interfarms VLNN Makelaars komen voor rekening van verkoper.


Notaris

De eigendomsoverdrachten vinden plaats bij een notariskantoor gekozen door de koper.


Opening enveloppen

De ingediende enveloppen zullen door de makelaar ná de inschrijfperiode in bijzijn van de verkoper of zijn juridische adviseur worden geopend.


Gunning

Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper(s) en inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk uitsluitsel krijgen van het resultaat. Hetgeen wel betekent dat bij gunning door de verkoper er een koopovereenkomst ontstaat tussen verkoper en bieder.


Inmeting/verrekening over- of ondermaat

Ná gunning zal de kadastrale inmeting plaatsvinden om de kadastrale percelen te splitsen en de exacte maten te bepalen. Voor kavel I is er geen verrekening niet van toepassing. Voor kavel II en III zal er een over- of ondermaatverrekening plaatsvind tegen de prijs per vierkante meter, mits de afwijking groter is dan 100 m².


Aanbieding/status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van de brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.


Kijkdagen

Donderdag 25 oktober 2018, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Donderdag 1 november 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur.


Inlichtingen

Voor informatie en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.J.H. Oostdam.


Omschrijving kavels

Kavel I
Volle eigendom
Kadastrale maat: ca. 0.45.60 ha      

Mijdrecht, sectie A, nummer 6127 ged, groot 0.45.60 ha
De totale kadastrale oppervlakte bedraagt ca. 0.45.60 ha.

De kavel is prima ontsloten middels de Tienboerenweg te Mijdrecht.

Het betreft een perceel voorzien van de volgende opstallen:
- voerligboxenstal voor jongvee
- ligboxenstal
- kalverloods
- nissenhut
- mestsilo en mestplaat
- kuilplaten
- erfverharding

Op het perceel rust de volgende bestemming:   (zie ook p 4)
- Enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuurwaarde”
- Dubbelbestemming “Waarde – Archeologisch waardevol verwachtingsgebied 7”
- Aanduiding “Bouwvlak”


Kavel II
Volle eigendom

Kadastrale maat: ca. 9.93.60 ha

Opgave GDI: 8,79 ha (Bron: Boer&Bunder)

Mijdrecht,  sectie A, nummer 4317, groot  2.46.10 ha
Mijdrecht,  sectie A, nummer 4318, groot 2.81.25 ha
Mijdrecht,  sectie A, nummer 7091 ged, groot ca. 4.66.25 ha
De totale kadastrale oppervlakte bedraagt ca. 0.9.93.60 ha.

Het betreft diverse percelen grasland. De kavel is prima ontsloten middels de Tienboerenweg te Mijdrecht.

De grondsoort bestaat uit veengronden. De volgende bodemsoorten zijn toe te kennen:
- Veengronden – vK – Weideveengronden op zavel of klei
- Veengronden – hVk – Koopveengronden op zavel of klei
- Veengronden – dWo – Tochteerdgronden; klei

Op het perceel rust de volgende bestemming: 
- Enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuurwaarde”
- Dubbelbestemming “Waarde – Archeologisch waardevol verwachtingsgebied 7”
- Aanduiding “Bouwvlak” (op een klein gedeelte)


Kavel III
Volle eigendom
Kadastrale maat: ca. 6.36.55 ha

Opgave GDI: 5,84 ha (bron: Boer&Bunder)

Mijdrecht, sectie A, nummer 7091 ged, groot ca. 3.45.35 ha
Mijdrecht, sectie A, nummer 7092, groot 2.91.20 ha

De totale kadastrale oppervlakte bedraagt ca. 6.36.55 ha.

Het betreft diverse percelen grasland. De kavel is prima ontsloten middels de Tienboerenweg te Mijdrecht.

De grondsoort bestaat uit veengronden. De volgende bodemsoorten zijn toe te kennen:
- Veengronden – vK – Weideveengronden op zavel of klei
- Veengronden – hVk – Koopveengronden op zavel of klei
- Veengronden – dWo – Tochteerdgronden; klei

Op het perceel rust de volgende bestemming: 
- Enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuurwaarde”
- Dubbelbestemming “Waarde – Archeologisch waardevol verwachtingsgebied 7”

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie