Te koop: erfpachtrecht van 21,8 ha landbouwgrond nabij de Redoute te Den Hoorn Verkocht

Den Hoorn Noord-Holland Nederland (3239)

Op aanvraag 21,8 ha.

Het object bestaat uit een drietal kadastrale percelen landbouwgrond, totaal groot circa 21.80.05 ha, gelegen nabij de Redoute, in de Prins Hendrikpolder te Den Hoorn. 


Omschrijving

Kadastrale informatie:

Het object is kadastraal bekend onder de volgende aanduiding:

Gemeente Texel, sectie P, nummer
1041,   groot   8.71.55 ha
1047,   groot   0.96.00 ha

1165,   groot 12.12.50 ha

Totaal:           21.80.05 ha

Erfpacht:

 

Bloot eigendom: ASR Levensverzekering N.V. te Utrecht.

 

Op de percelen rust een erfpachtrecht, ingegaan per 19 oktober 2016, voor de duur van 26 jaar en eindigende per 18 oktober 2042.
De verschuldigde canon bedraagt per 1 november 2018 € 20.531,50 per jaar (€ 941,80/ha) en wordt jaarlijks per 1 november geïndexeerd.
De canon moet vooruit worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen, telkens vóór 1 mei en 1 november van ieder jaar.

 

De bloot eigenaar, ASR Levensverzekering N.V. te Utrecht, heeft een eerste recht van koop, maar heeft desgevraagd te kennen gegeven dat ze daar geen gebruik van willen maken, echter willen wel van te voren de nieuwe erfpachter financieel kunnen toetsen. 

 

Bij het einde van de erfpachtperiode heeft erfpachter het recht om de blote eigendom te kopen van de bloot eigenaar tegen een koopprijs van de jaarcanon vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door 2,6 - met als maximum de vrije waarde vrij van enig gebruiksrecht.

 

Tussentijds heeft erfpachter het recht om per 19 oktober 2028 de blote eigendom te kopen van de bloot eigenaar tegen een koopprijs zoals hierboven berekend bij het einde van de erfpachtperiode, vermeerderd met 10%.
 

Grondsoort:

 

De grondsoorten van de betreffende percelen zijn: zand, lichte en zware zavel.
(bron: Grondsoortenkaart Nederland)

 

De huidige graspercelen beschikken over een goed grasbestand met dichte en een bijna onkruidvrije zode. Enkele percelen zijn de laatste jaren ook benut voor de teelt van aardappelen en (voeder)bieten. Daarnaast zijn de percelen te gebruiken voor de teelt van bloembollen.

 

De percelen zijn gedurende de afgelopen jaren gekilverd. Daarnaast beschikken de percelen over een goedwerkende drainage.

 

Gebruik:

 

Het object bestaat uit 5 percelen landbouwgrond en is als volgt gebruikt:

 

 

Gemeente Texel, sectie P

 

Nummer

Gecombineerde opgave

2014

2015

2016

2017

2018

1041 ged.

4,30 ha

Grasland

Grasland

Grasland

Aardappelen

Bieten

1041 ged.

4,13 ha

Grasland

Grasland

Grasland

Aardappelen

Grasland

1047

0,96 ha

Grasland

Grasland

Grasland

Grasland

Grasland

1165 ged.

5,44 ha

Grasland

Grasland

Grasland

Grasland

Grasland

1165 ged.

6,40 ha

Grasland

Grasland

Grasland

Bieten

Grasland

Totaal

21.23.00 ha

 

 

 

 

 

 (bron: Boer en Bunder)

 

Ontsluiting:

De percelen zijn ontsloten via de Redoute, middels een recht van weg.

Voor de volgende percelen geldt erfdienstbaarheid:
“Partijen verklaarden nog te zijn overeengekomen en bij deze ter uitvoering van die overeenkomst te vestigen:

 

ten behoeve van het bij deze akte verkochte perceel gemeente Texel sectie P nummer 1041 als heersend erf en ten laste van het aan verkoper in eigendom behorende perceel gemeente Texel sectie P nummer 1040 als dienend erf, het recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg (Redoute), met hedendaagse landbouwmachines, welke weg ten alle tijde een vrije en onbelemmerde doorgang biedt (behoudens twee hekwerken op de toegangsdammen)”.

“Partijen verklaarden nog de volgende erfdienstbaarheid te zijn overeengekomen en bij deze ter uitvoering van die overeenkomst te vestigen:
ten behoeve van het bij deze akte verkochte perceel gemeente Texel sectie P nummer 1047, het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel gemeente Texel sectie P nummer 1048
(thans 1165), alsmede ten behoeve van het perceel gemeente Texel sectie P nummer 1041 (door koper in eigendom verkregen bij akte mede op heden voor mij, notaris, verleden) als heersend erf en ten laste van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel gemeente Texel sectie P nummer 1048 (thans 1166) als dienend erf, het recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg (Redoute) met hedendaagse landbouwmachines, uit te oefenen over het pad gelegen aan de ongeveer westelijke grens van het dienend erf. Het onderhoud van gemeld pad zijn is rekening van het heersend en dienend erf, zulks naar rato van het gebruik”.

(bron: Hyp4 69251/150 d.d. 19-10-2016)
 

Bestemming:

 

De percelen liggen in het deels onherroepelijk in werking plangebied “Bestemmingsplan Texel 2013”, vastgesteld per 12 juni 2013 door de gemeente Texel en vallen onder de vastgestelde “Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel”, vastgesteld op 12 juni 2013 door de provincie Noord-Holland.
Het object heeft de enkelbestemming “Agrarisch - Zeepolders ” en valt onder Besluit-vlak “Zoneakkers”.  

Perceel 1041 heeft op het meest oostelijke deel de Gebiedsaanduiding “Vrijwaringszone – dijk”.

Voorbehoud:

 

Gunning voorbehouden aan verkoper / erfpachter.

 

Goedkeuring van de koper door ASR Levensverzekering N.V. te Utrecht, hoofdzakelijk ten aanzien van de financiële gegoedheid.

 

Overige informatie:


De waterschapslasten bedragen € 108,03 per hectare onbebouwd/jaar (2018, eigenaren).


Op de percelen rusten geen ruilverkavelingslasten.


De op de percelen rustende betalingsrechten zijn inbegrepen. 

 

Aanbieding/status:

 

De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de op stellen koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.
Eventuele uitsplitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper.


Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.


Vraagprijs erfpachtrecht:

 

Op aanvraag, eenmalig te betalen. Canon jaarlijks te betalen aan bloot eigenaar.

 

Inlichtingen:


Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.E.T. Nannenga.


Jurjen Nannenga
Interfarms VLNN Makelaars B.V.
Laageind 11 A
3465 KG Driebruggen


0348 – 74 84 11

06 – 11 39 29 26

(Ver)kopen van uw boerderij of grond?

Onze makelaars adviseren u graag over de beste tactiek en best passende oplossing voor uw (bedrijfs)situatie. Ook voor aan/verkoop van fosfaatrechten. Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Afspraak maken
J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden
Interfarms VLNN Makelaars Nederland J. Nannenga, J. Oostdam, J.P. van Woerden +31 348 748 411 vlnn@interfarms.nl Meer informatie