Online inschrijving GESLOTEN: kavel recreatie- en natuurgrond te Wervershoof NH

2,1 ha. Op aanvraag   Verkocht onder voorbehoud   Losse grond

Wervershoof, Noord-Holland, Nederland


Kaartje R 777.jpg

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD - BIJ ONLINE INSCHRIJVING: INSCHRIJVING GESLOTEN - VERKOCHT ONBDER VOORBEHOUD

Kavel recreatiegrond en natuurgrond gelegen nabij de Vermeulenlaan te Wervershoof, gemeente Medemblik (NH)

GEEN VRAAG- OF RICHTPRIJS BESCHIKBAAR.

Omschrijving te verkopen perceel

- Het betreft een kavel bestaande uit een voetbalveld, waterpartij, een voormalig paardenbak en bossages. De erfgrenzen van de kavel bestaan uit sloten, een waterpartij of beplanting. De grenzen zijn redelijk zichtbaar in het veld. Het perceel is ontsloten ten zuiden van de loods.

- Het object wordt via een online inschrijving aangeboden, u biedt kosten koper.

- Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper.

Kenmerken

KADASTRALE AANDUIDING: Gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 967.

OPPERVLAKTE: 2.13.91 ha.

BESTEMMING: Bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Medemblik

- Enkelbestemming ‘Natuur’

- Dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’

Bestemmingsplan: Vlietlanden, Gemeente Wervershoof

- Enkelbestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’

- Enkelbestemming ‘Water’

- Dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’.

ONTSLUITING: Direct ontsloten naar de Vermeulenlaan.

GRONDSOORT: AEm9A: Geëgaliseerde en verwerkte zeekleigronden met plaatselijk veen binnen 1.2 m of met niet-gerijpte ondergrond, zware zavel en lichte klei.

PERSOONLIJKE- OF ZAKELIJKE RECHTEN:

- Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht; gerechtigde is Liander N.V.

- Opstalrecht Nutsvoorzieningen; gerechtigde is Liander N.V.

OPLEVERING: In de huidige staat en ‘as is, where is’.

Het perceel ligt in de Provincie Noord-Holland, gemeente Medemblik en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft grondwatertrap IV= H>40 L 80-120. Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied en is niet begrensd binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Bijzonderheden

- Op 8 februari 2022 is een verkennend bodemonderzoeksrapport van het object uitgebracht. Uit de conclusie van het rapport blijkt dat de resultaten geen belemmeringen vormen m.b.t. de geplande eigendomsoverdracht. Het volledige rapport is op de website van VLNN te downloaden.

- Volledigheidshalve meldt Staatsbosbeheer dat het perceel niet (meer) binnen de NNN-begrenzing valt en vrij van gebruik wordt opgeleverd.

- Op de website is een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze koopovereenkomst is een meerwaardeclausule opgenomen voor het geval de bestemming binnen 15 jaar wijzigt naar een hoogwaardigere bestemming. Op 16-5-2022 is er een nieuwe koopovereenkomst op deze website verschenen. Aan deze nieuwe overeenkomst is aan artikel 14 een lid toegevoegd. Bij de verkoop van perceel Wervershoof, sectie R, nummer 967 zal van rechtswege een aandeel van de ontsluitingsweg (Wervershoof, R, 121) bij koper in bezit komen. Daarnaast zijn er meer kadastrale stukken beschikbaar gesteld.

Planning

De planning van de verdere procedure is als volgt:

Publicatie online - 9 mei 2022

Start inschrijving - 25 mei 2022

Sluiting inschrijving - 2 juni 2022 om 14.00 uur

Gunningsbesluit - Uiterlijk 9 juni 2022

Ondertekening koopovereenkomst - Uiterlijk 16 juni 2022

Notariële levering - 3e kwartaal 2022 (voorkeur z.s.m.)

Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.

Informatie en biedingen

- Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op vlnn.nl. Op de website is tevens een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.

- Uw bod plaatst u via de website van VLNN, hier zal op 25 mei 2022 een inschrijfformulier worden gepubliceerd. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven.

- Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor derden. Er wordt toezicht gehouden op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn controleert de toezichthouder de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt VLNN de biedingen af met de verkopende partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen, worden de bieders ervan op de hoogte gesteld.

Voornemen tot onderhandse verkoop perceel Wervershoof, R, 777

- Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel grasland (kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 777 ter grootte van 1,5 ha) aan de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij. Dit perceel is gelegen naast het perceel dat hierboven openbaar wordt aangeboden.

- Het te verkopen perceel grasland heeft de bestemming natuur, maar ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Het perceel heeft op dit moment geen zelfstandige ontsluiting (zie de afbeelding). Zolang Staatsbosbeheer eigenaar is geweest, is het perceel aan de naastgelegen eigenaar in gebruik gegeven. Dit hield mede verband met de slechte bereikbaarheid voor derden. Staatsbosbeheer is niet in de gelegenheid een redelijke ontsluiting te bieden. Om die reden gaat Staatsbosbeheer ervan uit dat voor aankoop alleen belangstelling bestaat bij de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij.

- Belangstellenden die niettemin eveneens belangstelling hebben voor aankoop van dit perceel (vrij van gebruik door derden) kunnen dit kenbaar maken door vóór 25 mei a.s. te reageren door een e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl o.v.v. Z20-9145. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. In uw reactie dient u aan te geven ‘belangstelling perceel Wervershoof R 777’. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over deze kavel en de online inschrijving is in de brochure te vinden.

Bezichtigingen zijn op eigen gelegenheid mogelijk, het perceel is toegankelijk.

Info: Wieger Kuiken, 06-46274558.
Interfarms VLNN Makelaars B.V.

 • id
  1829
 • Prijs
  Op aanvraag
 • Grootte
  2,1 ha.
 • Type
  Losse grond
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Noord-Holland
 • Plaats
  Wervershoof
 • Toon op kaart
Interfarms VLNN Makelaars transparant.png
Laageind 11a, Driebruggen
Nederland

Over Nederland

Nederland heeft een inwonertal van ruim 17 miljoen en een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 504 per km². Ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Het landschap van Nederland is bijna overal vlak. Het Nederlandse landschap bestaat grotendeels uit cultuurlandschappen en daarnaast uit beheerde natuurgebieden.

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. In 2019 bedroeg het BBP 1,4%. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders

Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet maakt het voor startende agrarische ondernemers makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen.  

Inkomenssteun via basisbetaling

Landbouwers die inkomenssteun via de basisbetaling willen ontvangen, kunnen jaarlijks de basisbetaling aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vergroeningsbetaling als aanvulling op basisbetaling

In aanvulling op de basisbetaling kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling. In de volgende gevallen kunnen landbouwers in aanmerking komen voor een vergroeningsbetaling:

Als ze verschillende gewassen verbouwen (gewasdiversificatie). Dit is goed voor de biodiversiteit.

Als ze 5% van het bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Het stuk bouwland levert een bijdrage aan de kwaliteit van biodiversiteit en milieu.

Als ze blijvend grasland in stand houden.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra premie ontvangen. Zijn de landbouwers in het jaar van de eerste aanvraag jonger dan 41 jaar? Dan kunnen zij hun aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Met de premie kunnen jonge landbouwers investeren in grond, gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.

Graasdierpremie

Laten landbouwers hun schapen of vrouwelijk vleesvee grazen op gronden die niet in aanmerking komen voor de basisbetaling? Dan kunnen zij een graasdierpremie aanvragen.

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

BL is voor landbouwbedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden bij de afsluiting van een lening. De overheid staat met BL borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Landbouwers die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer (SNL).

Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Databank EU-subsidies landbouw

Wilt u precies weten wie er Europese landbouwsubsidie ontvingen? Dan kunt u dit nakijken in een databank met gegevens over landbouwsubsidies.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

Klik hier om het weer in Nederland te bekijken

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2019 nog 52.233 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 196.000 in 2018.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,2 miljoen hectare in gebruik. In 2015 was 54 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.