Canada-Ontario-Brucefield-1593

Verenigde Staten

Over Verenigde Staten

De Verenigde Staten van Amerika bestaat uit 50 staten, waarvan 49 op het vasteland van Noord-Amerika en één in de Grote Oceaan. In het noorden grenst de Verenigde Staten aan Canada en in het zuiden aan Mexico. De Atlantische Oceaan ligt ten oosten van de Verenigde Staten en de Grote Oceaan ligt aan de westkust. Washington D.C., genoemd naar de eerste president van de Verenigde staten, is de hoofdstad van het land. Een nationale feestdag is 4 juli, Independence Day (onafhankelijkheidsdag), de dag waarop in 1776 de democratie werd geboren. In de Verenigde Staten wordt met de Amerikaanse Dollar betaald. Met 9.629.047 km2 is de Verenigde Staten ongeveer net zo groot als Canada. Langs de oost- en westkust van de Verenigde Staten zijn lange bergketens te vinden. Het middendeel van het land is relatief vlak met o.a. een droge steppe, de Great Plains. Op een groot aantal plaatsen in Noord-Amerika zijn door het landijs diepe kommen uitgeschuurd, waaruit later meren zijn ontstaan. In het westen van de Great Plains liggen een aantal gebieden zonder afwatering naar zee, waardoor daar zoutmeren ontstaan, bijvoorbeeld het Great Salt Lake. Grote rivieren in de Verenigde Staten zijn de Mississippi en in het noorden de Yukon en Mackenzie.

De huidige bevolking van de Verenigde Staten bestaat uit een grote verscheidenheid van groepen. Aan het einde van de jaren zestig kwam een massale stroom emigranten uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika op gang, terwijl het aantal immigranten uit Europa in dezelfde periode afnam. Een gevolg van de immigratiestromen is dat het aandeel van etnische minderheden aan de totale bevolking hoog is. De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, maken nog maar een klein deel van de huidige bevolking uit.Op 1 juli 2008 telde de Verenigde Staten ruim 290 miljoen inwoners. De spreiding van de bevolking is erg ongelijk. In Alaska en de droge gebieden in het westen is de bevolkingsdichtheid minder dan 10 inwoners per km2, terwijl in het oosten van de Verenigde Staten, rond de Grote Meren en delen van Texas en Californie gebieden te vinden zijn met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. De aantrekkingskracht van de zuidelijke staten is een gevolg van het gunstige klimaat in deze staten en de economische opbloei die hier in de jaren zeventig en tachtig heeft plaatsgevonden. Ongeveer 76% van de bevolking woont in de stedelijk gebieden, waartoe de plaatsen met 2.500 of meer inwoners worden gerekend. De grootste verstedelijking is te vinden in Californie en in een aantal staten in het noordoosten van het land. De zuidelijke staten zijn relatief het minst verstedelijkt.

De Amerikaanse samenleving verschilt in een aantal opzichten van de samenleving in Nederland. De Verenigde Staten kent o.a. een ander onderwijssysteem en een andere regeling voor de sociale voorzieningen. Ook de feestdagen kennen verschillen, wat met name het gevolg is van een andere geschiedenis.

Het sociale voorzieningenniveau in de Verenigde Staten is lager dan in Nederland en wordt gefinancierd uit de belastingen. Veel voorzieningen zijn van staat tot staat verschillend geregeld. Verder zijn veel verzekeringen niet collectief geregeld, maar moet men ze zelf afsluiten. De Verenigde Staten kent de volgende sociale voorzieningen:

Werkloosheidsuitkering. De werkloosheidsuitkering geldt voor 26 weken. Deze uitkering is maximaal $300 per week. Daarna zijn er voor diegenen die nog geen werk heeft voedselbonnen verkrijgbaar en wordt een compensatie voor huur en elektriciteit gegeven.) Arbeidsongeschiktheidsverzekering Weduwen- en wezenpensioen Tegemoetkoming in de gezondheidszorg voor ouderen en gehandicapten

De kosten van verzekeringen kunnen aardig oplopen. Daardoor is het niet voor iedereen mogelijk om goed verzekerd te zijn. Ongeveer 20% van de Amerikanen heeft geen ziektekostenverzekering. Het huidige onderwijssysteem van de Verenigde Staten is ontwikkeld in de 19e eeuw. Het verschilt van onderwijssystemen in andere westerse landen, zoals Nederland, in drie opzichten. In de eerste plaats zien Amerikanen onderwijs als een oplossing van verschillende sociale problemen. In de tweede plaats hebben Amerikanen veel vertrouwen in de kracht van onderwijs, waardoor de Amerikanen relatief veel en langer onderwijs volgen. Tenslotte is het onderwijs in de Verenigde Staten niet nationaal geregeld en gefinancierd. Het openbare onderwijs is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de Staten en de schooldistricten. Het gratis openbaar onderwijs tot en met de highschool, wordt gefinancierd door de staat of door regionale overheden. Het hoger onderwijs wordt echter niet door deze overheden gefinancierd, maar wordt betaald door de individuele student en zijn/haar familie met eventuele hulp van openbare of private bronnen waar zij voor in aanmerking komen. Ook bestaat de mogelijkheid om studieleningen af te sluiten. Hieronder wordt het onderwijssysteem puntsgewijs weergeven.

In de meeste westerse landen, zoals Nederland, is de gezondheidszorg gefinancierd door de overheid. Deze landen beschouwen toegang tot de gezondheidszorg als een recht voor iedereen. In de Verenigde Staten wordt de gezondheidszorg voor het grootste gedeelte gefinancierd door private organisaties. De Amerikaanse overheid financiert enkele zorgverzekeringsprogramma’s, maar deze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep mensen, zoals de armen en de ouderen. Amerikanen betalen de kosten voor hun zorgverzekering op verschillende manieren. Werknemers kunnen betalen voor hun zorgverzekering door hun werkgever toestemming te geven een bepaald bedrag van hun loon af te trekken voor de zorgverzekering. Andere werknemers werken voor een werkgever die direct hun zorgverzekering betaalt. Mensen die geen zorgverzekering ontvangen door hun werk of door een overheidsprogramma, de meeste zelfstandigen dus, kunnen een particuliere zorgverzekering verkrijgen door de kosten hiervoor direct aan de verzekeringsmaatschappij te betalen Godsdienst speelt een belangrijke rol in de Verenigde Staten. Ongeveer 56% van de bevolking is protestant. Er zijn veel verschillende stromingen binnen het protestantisme van fundamenteel naar liberaal. Tot de Rooms-katholieke kerk behoort ongeveer 26% van de bevolking. Het jodendom maakt 2,6% van de bevolking uit. Boeddhisten, moslims en hindoes vormen kleine minderheden in de Verenigde Staten.

Het klimaat in de Verenigde Staten is erg divers. Vooral in de winter zijn de temperatuurverschillen goed merkbaar. Door de toestroming van lucht vanuit de Noordpool worden de winters naar het noorden toe steeds kouder. Het klimaat in de noordelijk staten, met lange, koude winters, waarin veel regen en sneeuw valt en milde zomers, verschilt sterk van het klimaat in de zuidelijke gedeelten van het land. De zuidelijke staten kennen een subtropisch klimaat met hete, vochtige zomers en zachte winters. De temperatuur stijgt in de zuidelijke staten in de maanden juni, juli en augustus meestal ver boven de 30ºC. In de woestijngebieden in het zuidwesten komt het kwik soms boven de 40ºC. Vanuit het oosten naar het westen vermindert de neerslag en bereikt tenslotte het punt waar zonder irrigatie geen gewassen meer verbouwd kunnen worden. Een aantal woestijngebieden in Arizona, Nevada en het zuiden van Californie hebben een jaarlijkse neerslag van minder dan 125mm. Niet het hele westen is droog. Het is zelfs zo dat een van de natste gebieden van de Verenigde Staten in het noordwesten ligt.

Klik hier om het weer in de Verenigde Staten te bekijken

De Verenigde Staten zijn al sinds lange tijd de grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. De bedrijven kunnen in het algemeen getypeerd worden als middelgrote en grote bedrijven die vergaand gemechaniseerd zijn. Door vooral klimatologische en geografische omstandigheden zijn er in de Verenigde Staten verschillende landbouwzones ontstaan. Zo staat het noordoosten en de gebieden om de Grote Meren bekend als het gebied waar veel melk geproduceerd wordt, "de dairy belt". De oostkust kent verder veel tuinbouw, fruitteelt en pluimveehouderij. Het gebied ten zuiden van de "dairy belt" staat bekend als de "corn soy belt", een gebied waar de voor de veehouderij zo belangrijke gewassen mais en sojabonen worden verbouwd. In het zuiden, waar de "cotton belt" vroeger doorliep tot diep in Texas, hebben de meeste katoenplantages inmiddels plaatsgemaakt voor voornamelijk gemengde bedrijven. Aan de kust in Texas en Florida worden citrusvruchten, suikerriet en rijst verbouwd. In Californie wordt veel groente en fruit verbouwd en is de wijnbouw van grote omvang. Het Midden-Westen staat bekend als de "wheat belt", de graanschuur van de VS. Op het gebied van de veehouderij zijn de Verenigde Staten de grootste producenten ter wereld. De rundveehouderij, en dan met name het slachtvee, vindt hoofdzakelijk plaats in de staten Texas, Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri en Oklahoma. De varkenshouderij vindt voornamelijk in het noorden plaats. De pluimveehouderij (kippen en kalkoenen) is van grote omvang in Californie, New England, North Carolina en Georgia. De melkveehouderij vindt voornamelijk in het noorden, het noordoosten en in de buurt van de grote steden plaats.

MelkveeDe melkveehouderij in de Verenigde Staten ondergaat net als in Nederland al geruime tijd een ontwikkeling naar minder, maar grotere bedrijven, met een vergelijkbare ontwikkeling naar minder, maar productievere koeien. In 1959 waren er nog bijna 2 miljoen melkveebedrijven in de Verenigde Staten terwijl dit aantal in 2002 gedaald is naar nog maar 91.990 melkveebedrijven. De melkveehouderij in het westen van de Verenigde Staten bestaat veelal uit grote bedrijven, met 500-1.500 melkkoeien. Als gevolg van de grote omvang hebben deze bedrijven een lagere kostprijs dan de melkveebedrijven in het noordoosten van het land, waar de bedrijven over het algemeen een grootte hebben van 50-150 melkkoeien. De belangrijkste eigenschap van het zuivelbeleid in de Verenigde Staten is dat er geen quotumsysteem aanwezig is. Verder is het zuivelbeleid een complex geheel van regelgeving op verschillende niveaus. De regelgeving op federaal niveau is geregeld in de vorm van marketing verordeningen.Het doel van deze verordeningen is om de marktomstandigheden te stabiliseren, zodat de melkveehouders en de consument kunnen profiteren van de voordelen van een stabiele markt. Tevens moet de consument te allen tijde een voldoende aanbod van zuivel en zuivelproducten gegarandeerd kunnen worden. Een groot aantal Nederlanders die naar de Verenigde Staten emigreert om daar een melkveebedrijf op te starten, besluit om nieuwe gebouwen te laten bouwen. Een voordeel van nieuwbouw is, dat er rekening kan worden gehouden met de eigen wensen en de eigen managementwijze. De regelgeving omtrent de nieuwbouw van een melkveebedrijf varieert van staat tot staat en is afhankelijk van de omvang van het op te zetten bedrijf. Sommige staten eisen alleen een bouwplan. Een aantal staten eist een aanvraag voor toestemming voor het bouwen van een melkveebedrijf boven de 700 koeien. Een bemestingsplan kan ook geëist worden.